Job opportunity


 

ประวัติของผู้สมัครงาน


captcha
หากท่านใดสนใจ สมัครด้วยตนเองหรือส่งเอกสารการสมัครงานมาที่ฝ่ายบุคคล บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จำกัด
เลขที่ 19/13 หมู่6 ต.คอกกะบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 034-833100, โทรสาร 034-834019 E-mail: